Zásady zpracování os. údajů

Obecné informace

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás jako své zákazníky informovali o tom, jak TopZahrada.cz (dále jen "společnost“ nebo "my") vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s prodejem našich produktů a poskytováním souvisejících služeb.
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni. Při prodeji našich produktů nám rovněž vznikají některé zákonné povinnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů a jejich uchovávání po určitou dobu.

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

Správcem vašich osobních údajů

 je fyzická osoba Pechar Miroslav, se sídlem Karlštejnská 449/4, 158 00- Praha 5, IČO: 65439007. Veškeré své dotazy můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.topzahrada.cz. Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v Zásadách zpracování osobních údajů. Aktuální Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu: https://www.topzahrada.cz

1. Právo na přístup, opravu a odstranění dat

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

1.1 Způsob uplatňování vašich práv

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle kapitoly 5 těchto Zásad zpracování osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.topzahrada.cz. Pokud budete uplatňovat svá práva, můžeme vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste nám již dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další měsíc.

1.2 Oprava vašich osobních údajů

 Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Své osobní údaje můžete sami opravit v sekci Můj účet na internetových stránkách www.topzahrada.cz. V případě osobních údajů, u nichž oprava tímto způsobem není možná nebo v případě, že nemáte založený zákaznický účet, nás za účelem opravy kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.topzahrada.cz.

1.3 Vymazání vašich osobních údajů

 Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to prostřednictvím prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.topzahrada.cz. Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám dříve poskytli.

1.4 Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prosím prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.topzahrada.cz. V takovém případě vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme postupem dle bodu 1.3. 
Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného před jeho odvoláním.

1.5 Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.topzahrada.cz. Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný. 

1.6 Právo vznést námitky

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu a vznesete námitky proti takovému zpracování, tak bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat. Námitky proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.topzahrada.cz.

1.7 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat. 

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.topzahrada.cz.

1.8 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.


2 Zpracování os. údajů při prodeji zboží

Abychom vám mohli dodávat naše zboží a poskytovat související služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření (vč. jednání před uzavřením smlouvy) a plnění smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy (případně náš oprávněný zájem, zejména v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob). 

2.1 Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem dodávání zboží a správy zákaznického vztahu s vámi. Některé údaje, které o vás máme k dispozici, zpracováváme i po ukončení trvání smlouvy. Konkrétně osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

2.2 Prodej zboží a související služby

Osobní údaje zpracováváme při prodeji zboží zákazníkům a poskytování souvisejících služeb (opravy, údržba, servis a rekalmní potisk logem nebo znakem zákazníka). 

Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec, zástupce nebo jiná pověřená osoba zákazníka a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah). 

Pro tento účel vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt. Smluvní vztah s vámi trvá po dobu existence vašeho zákaznického účtu, který si založíte při vašem prvním nákupu na našich internetových stránkách www.topzahrada.cz. V případě, že neprovedete žádný další nákup po dobu delší než 3 roky, tak se vás dotážeme, zda chcete nadále udržovat váš zákaznický účet aktivní. Pokud nám sdělíte, že nikoliv nebo pokud se nám neozvete, tak vaše osobní údaje vymažeme, pokud nebude jiný důvod pro jejich uchování a nebudeme vás nadále považovat za svého zákazníka. 

Pokud při vašem nákupu nedošlo k založení zákaznického účtu (např. pokud byla objednávka provedena po telefonu, e-mailem nebo jinak), tak budeme vaše údaje uchovávat po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt, pokud nutnost delšího uchování nevyplývá z jiných účelů zpracování.

2.3 Platby

Platby na našich internetových stránkách probíhají přes externí platební bránu. K vašim platebním údajům tedy máme přístup jen v rozsahu posledních 4 čísel z vaší platební karty, kterou jste použili k úhradě nákupu. Jiné údaje o vašich platebních prostředcích nezpracováváme.

2.4 Reklamace

Pokud se zákazník domnívá, že plnění ze strany naší Společnosti vykazuje vady, je oprávněn zboží nebo službu reklamovat v souladu s příslušnými předpisy občanského práva a v souladu s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Vyřizování reklamací je součástí smluvního plnění v rámci vztahu mezi vámi a naší Společností a povinnost vyřizovat reklamace rovněž vyplývá z právních předpisů.

2.5 Zákaznická podpora

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, telefonicky nebo jiným způsobem, tak budeme vámi sdělené údaje uchovávat do vyřízení vašeho požadavku, a dále případně po dobu nutnou k obhajobě nebo uplatnění našich právních nároků. Telefonické hovory s vámi však nenahráváme.

2.6 Zasílání upomínek

Pokud není splatná faktura za vámi vybrané zboží včas uhrazena, můžeme vám zasílat upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení. 

2.7 Určení, výkon a obhajoba právních nároků

Po ukončení smluvního vztahu můžeme na základě našeho oprávněného zájmu rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb. 

2.8 Účetní a daňové doklady

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

2.9 Rozsah zpracovávaných údajů

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání. Jedná se zejména o následující údaje:
• identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa bydliště, IČO, číslo bankovního účtu);
• kontaktní údaje (vaše e-mailová adresa a telefonní číslo);
• údaje o poskytnutém plnění (zejména údaje o dodaném zboží a službách a platební historie zákazníka);
• poslední 4 čísla z vaší platební karty.

2.10 Zdroje zpracovávaných údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s vytvořením vašeho zákaznického účtu na www.topzahrada.cz, popř. v souvislosti s jiným jednáním o uzavření smluvního vztahu a v jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále ověřovat a/nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík).

3 Zpracování os. údajů pro marketing

3.1 Obecné informace o marketingu

Vaše osobní údaje můžeme dále využívat pro zasílání novinek o našem zboží a službách a jiných obchodních sdělení související s naším zbožím a službami. Jedná se zejména o novinky a nabídky, které by pro vás mohly být na základě vašich předchozích nákupů a poskytovaných služeb relevantní. Rovněž vám můžeme zasílat sdělení, která jinak navazují na vámi provedený nákup (např. návod k montáži nebo údržbě) nebo připomenutí týkající se nedokončeného nákupu. Novinky a obdobná obchodní sdělení vám budeme zasílat prostřednictvím vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je souhlas, který je dobrovolný, kdykoli odvolatelný a který nám můžete udělit během vaší registrace k zákaznickému účtu. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat. V případě, že jste osoba mladší 15 let, tak nebudeme vaše údaje zpracovávat pro účely zasílání marketingových sdělení, ledaže doložíte souhlas nebo schválení souhlasu vaším zákonným zástupcem na adresu info@topzahrada.cz. V omezené míře vás jakožto stávajícího zákazníka můžeme oslovovat i bez vašeho souhlasu s nabídkou našich produktů či služeb, které souvisí s produkty či službami, které jste od nás již zakoupili. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje jen v omezeném rozsahu nezbytném pro zaslání relevantní nabídky. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o našich obdobných produktech a službách.

3.2 Rozsah zpracování údajů

Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:
• identifikační údaje (jméno, příjmení);
• kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa);
• údaje o zboží a službách, které jsme vám dodali;
• údaje o vašich preferencích (údaj o zboží, které jste zakoupili, údaj o vaší obvyklé prodejně TopZahrada);
• údaje o vaší aktivitě na našich internetových stránkách.

3.3 Účel a doba zpracování údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě vašeho souhlasu. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. Pokud je takové zpracování prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, tak budeme vaše údaje pro tento účel zpracovávat po dobu existence vašeho zákaznického účtu nebo dokud nevyjádříte nesouhlas nebo námitky pro takovému zpracování; v takovém případě bude zpracování okamžitě ukončeno.

 

4 Uživatelská hodnocení

4.1 Obecné informace o uživatelském hodnocení

V případě, že u nás nakoupíte, tak vás můžeme požádat o vaše hodnocení nakoupeného produktu. Tato hodnocení následně zveřejňujeme na stránce se zbožím, které jste hodnotili. Takové zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu, který nám udělíte při vložení hodnocení k příslušnému produktu. Souhlas se zveřejněním hodnocení můžete kdykoli odvolat a my vaše hodnocení bez zbytečného odkladu smažeme. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). 

4.2 Rozsah zpracovávaných údajů

Spolu se samotným vaším hodnocením zveřejníme na internetové stránce daného produktu následující údaje:
• identifikační údaje (křestní jméno, věkovou skupinu);
• údaj o tom, jak dlouho jste zboží používali;
• datum vložení hodnocení.

4.3 Účel a doba zpracování údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zveřejňování uživatelských hodnocení, jež mohou pomoci při výběru produktu ostatním zákazníkům. Uživatelské hodnocení je zpracovávané po dobu nabízení daného zboží na internetových stránkách www.topzahrada.cz, popř. do odvolání souhlasu se zpracováním.

4.4 COOKIES

Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání našich webových stránek zákazníky. Více informací o tom, jak používáme nástroje cookies, naleznete v samostatném oddělení těchto webových stránek.

 

5 Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci os. údajů)

5.1 Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

• s ostatními společnostmi za účelem administrativní podpory při poskytování služeb a sdíleného poskytování některých služeb a dalších zpracovatelských činností (např. pro účely nahrání údaje o zákaznické kartě do aplikace Moje Zahrada). Údaje poskytujeme zejména následujícím společnostem: momentálně není tato služba v provozu.

• s osobami zajišťujícími dopravu zboží (zejména Toptrans EU a.s., O.T.E.C. CR. s.r.o., Gebrüder Weiss spol. s.r.o.);

• s našimi dodavateli a externími společnostmi zajišťujícími podporu pro zákaznický servis:

o Hartman Czech spol. s.r.o., Polívkova 20, 158 00 Praha 5;
o Biohort GmBh, Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Rakousko;
o Platinum B.V., Minervum 7070, 4817 ZK Breda, Holandsko;

• k některým vašim osobním údajům mohou mít přístup i dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb, kteří se nacházejí v postavení zpracovatelů osobních údajů, popř. poskytovatelé cloudových řešení. Jedná o zejména o následující dodavatele:

o Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

• k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovny v případě řešení pojistných událostí;

• pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

5.2 Záruky zpracování

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.
Veškeré výše uvedené společnosti, které mají sídlo ve Spojených státech amerických, jsou certifikovány v systému Privacy Shield schváleném Evropskou komisí a zavázaly se tedy poskytovat na území USA adekvátní standard ochrany osobních údajů.

5.3 Sdílení Vašich informací

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje a další opatření.

To Top